Inwentaryzacje dendrologiczne

Przeprowadzamy profesjonalne inwentaryzacje dendrologiczne dla inwestorów i innych osób bądź podmiotów potrzebujących realizacji tego typu usług (zwane również inwentaryzacjami zieleni, czy inwentaryzacjami drzew i krzewów).

Inwentaryzacja dendrologiczna jest rodzajem dokumentacji opisującej  parametry drzewostanu znajdującego się  na danym terenie. Wykonuje się ją na potrzeby:

 • pozyskania pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów,
 • złożenia zawiadomienia o planowanym usunięciu drzew i krzewów,
 • zaktualizowania informacji o drzewach i krzewach.

Zależnie od potrzeb i charakteru inwentaryzacji pomiary lokalizacji przeprowadzamy metodą domiarów prostokątnych oraz z wykorzystaniem dalmierzy laserowych lub przy użyciu nowoczesnego sprzętu geodezyjnego. Inwentaryzacje przeprowadzamy zawsze zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i przepisami.

Nasze dokumentacje składają się z kilku części.

 1. Część opisowa:
 • charakterystyka obiektu, metodyka pomiarów, dokumentacja fotograficzna wykonana w dniu inwentaryzacji;
 • tabela inwentaryzacyjna, zawierająca: nazwę gatunkową w języku polskim i łacinie, pomiary obwodów pni drzew na wysokości 5 cm i 130 cm, pomiary tzw. powierzchni poziomej dla krzewów.
 1. Część graficzna:
 • mapa inwentaryzacyjna przedstawiająca lokalizację zinwentaryzowanych roślin w obrębie działki objętej opracowaniem oraz ich numerów inwentaryzacyjnych, zgodnych z numerami z tabeli inwentaryzacyjnej;
 • dostarczana jest ona do zamawiającego w formie elektronicznej *pdf, edytowalnej *dwg lub papierowej w ustalonej ilości egzemplarzy.

Ponadto oferujemy opracowanie dodatkowych elementów dokumentacji:

 • szacunkowy pomiar wysokości drzewa i średnicy korony;
 • opis stanu sanitarnego;
 • operat dendrologiczny – dodatkowy element opracowania składający się z części opisowej oraz z mapy gospodarki drzewostanem; operat dendrologiczny klasyfikuje zinwentaryzowane drzewa i krzewy pod kątem zaplanowania działań na drzewostanie, w zależności od jego stanu sanitarnego oraz występowania ewentualnych kolizji, wyznaczając:
  • drzewa i krzewy do usunięcia,
  • drzewa i krzewy do zachowania,
  • drzewa i krzewy ze wskazaniami do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych;
 • wyrysowanie na mapie gospodarki drzewostanem miejsc montażu ogrodzeń ochronnych oraz specyfikację ochrony drzewostanu na placu budowy;
 • projekt rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych, gdzie na podstawie materiałów historycznych, analiz nasadzeń oraz wieku drzew odszukujemy pierwotny układ przestrzenny i na podstawie tych wytycznych planujemy zakres działań rewaloryzacyjnych i rewitalizujących dla danego założenia oraz tworzymy nowy projekt zagospodarowania terenu;
 • wyznaczenie roślin wymagających i niewymagających uzyskania pozwolenia na usunięcie;
 • opracowanie preliminarza opłat za usuwane drzewa;
 • opracowanie wniosków o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew z możliwością kompleksowego wykonania tej usługi (kończącej się pozyskaniem decyzji administracyjnej);
 • projekt nasadzeń rekompensacyjnych – wykonywany w przypadku podjęcia decyzji o odroczeniu opłaty za usunięcie drzew w zamian za posadzenie drzew zastępczych, w liczbie nie mniejszej niż liczba drzew usuwanych;
 • wycena kompleksowej usługi usunięcia zinwentaryzowanego drzewostanu oraz wykonania nasadzeń rekompensacyjnych wraz z objęciem ich 3-letnią pielęgnacją.

Dojeżdżamy na bezpłatną wycenę w każde miejsce w Poznaniu i okolicy, przy większych zleceniach – w dowolne miejsce w Wielkopolsce lub sąsiadującym województwie.